Facebook

Zaloguj

Ulubione

783 83 83 06

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Beretta na stronie www.beretta.net.pl

 • 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.beretta.net.pl prowadzonego przez PPH Beretta Dariusz Jażdżyk z siedzibą w Radomiu, ul. Wstępna 70/72, 26-600 Radom wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 796-008-17-74
 2. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową.
 • 2

Ceny towarów i Płatność

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. płatność przelewem w terminie do 3 dni roboczych,
  2. natychmiastowa płatność za pośrednictwem Przelewy24,
  3. płatność pobraniową
 • 3

Realizacja zamówienia i Dostawa

 1. Przesyłka pakowana jest do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówiony towar.
 2. Dostawa trwa do 5 dni roboczych.
 3. Dostawa jest realizowana na adres podany w formularzu zamówienia.
 4. Dostawa jest płatna i jej koszt jest ustalany na podstawie wielkości zamówienia w zależności od wyceny przewoźnika.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującym będącym Konsumentami rzeczy bez wad. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. W stosunku do Kupujących niebędących konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ew. opóźnienia dostawy.
 7. W przypadku artykułów personalizowanych do czasu pakowania należy doliczyć 14 dni roboczych czasu wytworzenia produktu.
 • 4

Reklamacje- rękojmia (dot. tylko Konsumentów)

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 2. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  -Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny.
  -Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  -Żądać wymiany produktu na wolny od wad.
  -Żądać usunięcia wady.
 5. Konsument, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna i nie wpływa na użytkowanie produktu.
 6. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego Konsument powinien dołączyć opis niezgodności towaru z umową.
 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 8. Sprzedawca w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 9 pkt. 3 lub 4 może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę niezwłocznie usunąć.
 9. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z umową wymaga nadmiernych kosztów.
 12. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 556 i kolejnych.
 14. Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuję zwrotów za pomocą przesyłek za pobraniem, wszystkie zwroty realizowane są za pośrednictwem przelewów bankowych.
 • 5

Gwarancja

 1. 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.beretta.net.pl są objęte gwarancją Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w paragrafie 4 Reklamacja – Rękojmia.
 • 6

Prawo odstąpienia od umowy (dot. tylko Konsumentów)

 1. Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem, który dokonał zakupu przy użyciu dostawy kurierem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy pod adres wskazany w zamówieniu, bez konieczności podawania przyczyny.
 2. Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu w przypadku personalizowanego zakupu (produktu tworzonego na wymiar pod Kupującego).
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o treści informującej o dokonaniu odstąpienia.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu rzeczy na adres Sprzedającego przed upływem 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 6. Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuje zwrotów za pomocą przesyłek za pobraniem, wszystkie zwroty realizowane są za pośrednictwem przelewów bankowych.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu rzeczy nieużywanej, w przeciwnym razie jego świadczenia związane z odstąpieniem od umowy zostaną pomniejszone o kwotę o jaką wartość rzeczy zubożała w związku z użytkowaniem rzeczy lub Sprzedawca może całkowicie odmówić jej przyjęcia.

Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich należnych Konsumentowi świadczeń w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Konsumenta zwrotu rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że               Konsument zobowiązany jest do podania w oświadczeniu, o którym mowa numeru rachunku bankowego.

 • 7

Dane osobowe i newsletter

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z zamówieniem jest PPH Beretta Dariusz Jażdżyk z siedzibą w Radomiu, ul. Wstępna 70/72, 26-600 Radom wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 796-008-17-74
 2. Dane podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia.
 3. Podane dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia, a dodatkowo jedynie w celach podatkowo-księgowych, dowodowych oraz prowadzenia wewnętrznych statystyk.
 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, poza przypadkami gdy działanie takie będzie niezbędne w związku z realizacją zamówienia.
 5. Dane podane w związku z otrzymywaniem Newslettera są wykorzystywane tylko w celu jego wysyłki.
 6. Kupujący i osoba zapisana na Newsletter ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021 r. i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.
 2. W stosunku do Kupujących, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego.
 4. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na nośniku danych.
 5. Nazwa sklepu internetowego Beretta, adres pod którym jest dostępny: www.beretta.net.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.