Regulamin Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl

Sklep Internetowy sklep.beretta.net.pl prowadzony jest przez PPH Beretta Dariusz Jażdżyk z siedzibą w Radomiu przy ul. Wstępnej 70/72 NIP 796-008-17-74 REGON 670028784

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 
 • a)    komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • b)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 
 3. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego sklep.beretta.net.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.  

§ 2 Rejestracja:

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.  
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl, są nieodpłatne.  
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Pomocy Technicznej wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl.  

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje informacje osobiste”).  
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.  
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl
   
 4. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.  
 5. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem Centrum Pomocy Technicznej. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.  
 6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.  
 7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.   

 

§ 4 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl: 
 • a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • b)    nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 1. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.   
 2. Promocje w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

§ 5 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.  
 2. W celu złożenia zamówienia należy: 
 • a)    zalogować się do Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl;
 • b)    wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 • c)    wybrać typ dokumentu (paragon czy faktura)
 • d)    wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 • e)    wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 • f)     wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
 • g)    w przypadku gdy produkt będzie odebrany przez Klienta w Siedzibie firmy, wybrać z listy taki system odbioru produktu;
 • h)    kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;
 • i)      W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 1. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);
 2. Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl.   
 3. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.  
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie PPH Beretta Dariusz Jażdżyk oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.  
 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.   
 6. Firma zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.   
 7. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: 
 • a)    co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
 • b)    co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
 • c)    w przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Firma informuje o tym klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • d)    w przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:  
 1. Anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 
 2. Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 3. Podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 
 4. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy), Firma dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.  
 5. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy), Firma może anulować zamówienie w całości.  
 6. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.  
 7. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Firmę, o którym mowa w ust. 10-12 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Firmie umowne prawo odstąpienia, z którego Firma może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Firma może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.  
 8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Historia i szczegóły moich zamówień”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Firmę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.  
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl w zakładce „Historia i szczegóły moich zamówień” lub kontaktując się z Centrum Pomocy Technicznej.  
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. 

 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:  
 • a)    podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Firmy PPH Beretta Dariusz Jażdżyk przy ul. Wstępnej 70/72 w Radomiu, w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl; 
 • b)    podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl;
 • c)    przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Firmę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. 
 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać  tylko przelewem bankowym. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Firmę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.   
 2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.   
   

§ 8 Czas realizacji zamówień

 1. Firma zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu. 
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.  
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

§ 9 Warunki reklamacji

 1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 12 miesięcy od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.   
 2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.   
 3. Warunkiem koniecznym, aby Firma rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Firmy i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się w zakładce Pomoc).   
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

§ 10 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Firmę są objęte gwarancją ustalaną przez Firmę.    

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z Centrum Pomocy Technicznej; 
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu)
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego w zakładce Pomoc). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Firma zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.  
 4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:  
 • a)    w Siedzibie Firmy;
 • b)    za pomocą Poczty Polskiej lub przesyłki Kurierskiej na koszt zwracającego
 1. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 2. Firma nie przyjmuje zwrotów odzieży kolorowej i odzieży w rozmiarach wykraczających ponad tabele rozmiarowe podanych na stronie sklep.beretta.net.pl.

§ 12 Zwrot należności Klientom

 1. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  
 • a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 
 • b)    zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
 • c)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 
 1. Firma dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: 
 • a)    z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 
 • b)    przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firma numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firma takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.   

§ 13 Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:  

a)    promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b)    promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

c)    pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji; 

d)    zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich. 

 1. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.   
 2. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.   
 3. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.   
 4. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Firma poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  Postanowienia § 5 ust. 10-14 regulaminu stosuje się odpowiednio.  
 5. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.   
 6. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie. 

§ 14 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl.  
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę PPH Beretta Dariusz Jażdżyk z Siedzibą w Radomiu przy ul. Wstępnej 70/72  
 3. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.  
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje informacje osobiste”).  
 5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.  
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.  
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 15 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Moje informacje osobiste”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Firmę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.   
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje informacje osobiste” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Centrum Pomocy Technicznej.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.   
 2. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl.   
  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.  
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.  
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).   
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).   
 6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym sklep.beretta.net.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.   
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy sklep.beretta.net.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.  
 8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.  
 9. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego sklep.beretta.net.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

All rights reserved. Project by MM Designs